Túra Foglalási feltételek

SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK, ÁRAK, DÍJFIZETÉS

 

Szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése

A weboldalon elérhető szolgáltatások köre személyes és csoportos tréningeket, túrákat, egyéb rendezvényeket és eseményeket (a továbbiakban együttesen: „Események”) tartalmaz. Minden Eseményre csak az Esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – az ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – Eseményekként eltérhetnek egymástól.

Weboldalainkon az adott Esemény nevére kattintva előhívhatók az esemény részletei az alábbiak szerint, valamint az érintett Esemény foglalási/jelentkezési/megrendelési felülete:

 • eseménytípus ismertetője,
 • az aktuálisan meghirdetett időpontok,
 • helyszínek
 • árak;
 • akciós árak (amennyiben vannak).

Az oldalon található foglalási/jelentkezési/megrendelési felület kitöltésével és a „Foglalás” „Jelentkezem!” vagy “Megrendelem!” gombra való kattintással jelentkezhet a Megrendelő az általa kiválasztott Eseményre.

A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt.

A jelentkezés elküldésével a Megrendelő elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról. Az ÁSZF elfogadásával egy időben a Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben a szolgáltató eDM levelekben értesítse a további szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb értéket adó tartalmakat küldjön neki.

Az Események díjai, fizetési módok

A fentiekben részletezett Eseményeken való részvétel feltétele a foglalási/jelentkezési lap kitöltése – valós adatok megadásával -, valamint 50%, azaz ötven százalék előleg (a továbbiakban: „Előleg”) megfizetése. Az Esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőző 35 nappal korábban esedékes. Abban az esetben, ha a jelentkezés az adott Esemény megkezdését megelőző 35 napon belül van akkor a teljes részvételi díj kifizetése esedékes a jelentkezést követő 72 órán belül. (Esetlegesen eltérő fizetési ütemezésről a visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk ügyfeleinket).

Az Események díjait a foglalási/jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési módok Eseményenként eltérőek lehetnek és egyes esetekben kezelési költséget is tartalmazhatnak. A fizetési módok megváltoztatására vonatkozóan a Szolgáltató fenn tartja a jogot. Az Események aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott Esemény saját aloldalán tájékozódhat.

Események esetén a hajó/kabin bérleti díj (a továbbiakban: „Részvételi díj”) az esemény aloldalán feltüntetett szolgáltatásokat tartalmazza.

A bérleti (részvételi) díj soha nem tartalmazza az alábbiakat:

 • A helyszínre történő utazás költségeit (a helyszínre utazást minden résztvevőnek egyénileg, saját szervezésben, saját költségre kell megoldania, ebből eredő bármilyen kárért önmaga felel) – repülőjegy, transzfer, stb.
 • Saját étkezések költségeit
 • Utasbiztosítás COVID fedezettel, igény esetén sztornó biztosítás költségeit.
 • Fakultatív programok költségeit.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az Események időpontjának módosítására, amennyiben a Megrendelők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes Részvételi Díj visszaigényelhető vagy másik Esemény időpontban használható fel.

A Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi.

Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsájtja ki a Szolgáltató, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas. Ha a Megrendelő jelzi a Szolgáltató felé ezen igényét, úgy a Szolgáltató a hitelesség ellenőrzésének menetéről írásos segédletet küld meg az Megrendelő részére. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.

A Megrendelő nem kötelezhető az elektronikus számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Megrendelőnek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Megrendelő, írásos formában előre jelzi ezt felé az Esemény megrendelése előtt.

Szolgáltatási jogviszony

A Szolgáltató és a Megrendelő között a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza az Eseménnyel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

A Felek között a szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnik:

 • Bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Megrendelő esetében annak halálával;
 • Automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • Felek közös megegyezésével;
 • Felmondással;

Az Esemény megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

Amennyiben a Megrendelő az Részvételi Díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy a Felek közötti jogviszony automatikusan megszűnik, és a Megrendelő nem jogosult részt venni az Eseményen. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

Felek rögzítik, hogy ha Megrendelő a szerződéstől eláll vagy felmondja azt, akkor az alábbi kötbér megfizetésére köteles:

Ha több mint 90 nappal az esemény első napja előtt mondja fel akkor a teljes díj 25%-a;

Ha 89 – 60 nappal az esemény első napja előtt mondja fel akkor a teljes díj 50%-a;

Ha 59 – 30 nappal az esemény első napja előtt mondja fel akkor a teljes díj 75%-a;

Ha kevesebb mint 29 nappal az esemény első napja előtt mondja fel akkor a teljes díj 100%-a;

A Szolgáltató a már megfizetett Előlegek összegét ebben az esetben beszámítja, többlet esetén a különbözetet visszafizeti. Felmondásnak minősül az is, ha a Megrendelő saját hibájából nem jelenik meg az átadás pontos helyén és időpontjában. A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik. A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

Amennyiben a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el, abban az esetben Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult rendkívüli felmondással élni, ilyen okoknak minősülnek különösen, de nem teljes körűen az alábbiak:

 • Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget bármely, szerződésből eredő kötelezettségeinek.
 • Amennyiben a Megrendelő a hajót/kabint szerződést megszegő módon használja
 • Amennyiben a Megrendelő az érintett kikötők, horgonyzóhelyek házirendjét súlyosan megsérti.
 • Amennyiben a Megrendelő erős alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vagy bármely egyéb módon, saját magát vagy a vele együtt hajózókat súlyosan veszélyezteti.
 • Amennyiben a Megrendelő a hajóban/hajón lévő ingóságokban szándékosan kárt okoz.

Amennyiben a Felek közötti jogviszony a fentiekben leírtak alapján szűnik meg, az esetlegesen fennmaradó időszak teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a Megrendelőt semminemű pénz visszatérítés vagy kártérítés nem illeti meg, ebben az esetben az Esemény hátralévő időszakára már megfizetett Részvételi Díjat szerződés szegési kötbérnek minősül, így azt Megrendelő elveszíti, visszatérítésére nem jogosult.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett Eseményt az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a Megrendelő részére, megfelelő képesítéssel, szakértelemmel és helyismerettel rendelkező szakemberek közreműködésével.

A Szolgáltató jogosult a meghirdetett Események témájának, időpontjának, helyszínének, útvonalának valamint a tréner személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. Az Események esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles a Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított öt munkanappal megelőzően értesíteni. A Szolgáltató ebben a nemvárt esetben a Megrendelő által esetleg megvásárolt repülőjegy vagy kapcsolódó termék szolgáltatás megtérítésére nem kötelezhető, ezért javasoljuk minden esetben sztornó biztosítás megkötését.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a helyi körülmények vagy rajta kívül álló események miatt, a Megrendelő biztonsága érdekében – az Esemény időtartama alatt, megváltoztassa a tervezett útvonalat/programot vagy az éjszakázás (kikötés-horgonyzás) helyszínét. Továbbá Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy nem várt körülmény esettén, alternatív hajót biztosítson, amely legalább azonos vagy nagyobb méretű/jobb specifikációjú hajó (Drágább hajó esetén Megrendelőknek a különbözetet nem kell megfizetniük).

A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít az Események lista áraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartamáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek

A meghirdetett kedvezmények a már meglévő, foglalásukat véglegesítő Megrendelőkre nem alkalmazható.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott Megrendelőknek, vagy azok csoportjának biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást adni.

A különböző kuponos vagy vásárlási jegyre jogosító kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban, azaz százalékban meghatározó kedvezményt, vagy levásárolhatóságot biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Ha a kedvezményre jogosító jegyek értéke meghaladja a rajta vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás bruttó vételárát, úgy a különbözettől a Megrendelő elesik, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszaadni ebben az esetben.

Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett Eseményen jogosult részt venni és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Megrendelő jogosult az Eseményen megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

Megrendelő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást az Esemény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

Megrendelő köteles aktuálisan érvényben lévő utazási korlátozásokról/szabályokról tájékozódni, azoknak minden tekintettben megfelelni, különös tekintettel a Covid szabályokra.

Útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért a Megrendelő maga felel. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk a Megrendelőt terhelik.

Megrendelő saját magára és értéktárgyaira kötelese utasbiztosítást kötni (Covid fedezettel) az Esemény teljes időtartamára. Szolgáltató kijelenti, hogy a hajók érvényes felelősség és casco biztosítással rendelkeznek, azonban a biztosítások nem terjednek ki a hajótesten kívül bekövetkezett károkra, szándékos károkozásra és az előírások be nem tartásából eredő károkra. Nem terjed ki a biztosítás a Megrendelők által a hajóra vitt értéktárgyaikra, személyes felszerelési tárgyaikra (azokért Szolgáltató nem felel). Szolgáltató nem felel az előírások be nem tartásából eredő személyi vagy vagyonában bekövetkezett kár, sérülés, baleset esetén.

Megrendelő köteles a biztonsági előírásokat és a hajó használati/működési szabályait maradéktalanul betartani.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Eseményen csak megfelelő úszás tudás esetén vehet részt, továbbá fizikai és pszichikai (egészségügyi) állapota hajózásra alkalmas kell legyen. Drogok, alkohol és egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt hajózni tilos.

Megrendelő kijelenti, hogy tisztában van a hajózás írott és íratlan szabályaival, erkölcsi-etikai normáival, képes azokat betartani, rendelkezik az ön- és társmentéshez szükséges alapismeretekkel és tudással, továbbá kijelenti, hogy saját felelősségére száll vízre.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általánosan elvárható viselkedési normáknak, a Szolgáltató útmutatásainak, valamint a vízi közlekedés szabályainak megsértéséből adódó mindennemű jogi felelősség, káreset, büntetés és egyéb káros következmény, az azt okozó Megrendelő kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja a fogadó ország jogszabályait, a kikötők házirendjeit, horgonyzóhelyek szabályait, nem okoz túlzott zajt, a szomszédos hajók és közeli ingatlanok lakóinak magánélethez és éjszakai pihenéshez való jogát tiszteletben tartja, továbbá a környezet szennyezés megelőzését kiemelten szemelőt tartja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal kizárni bármely Megrendelőt, amennyiben a Megrendelő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával sérti vagy veszélyezteti a hajóstársai nyugalmát, biztonságát, érdekeit, testi épségét, illetve az Esemény lebonyolítását, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való együtt hajózást jelentős mértékben megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, és ezen magatartásával a kapitány figyelmeztetése ellenére sem hagy fel. Ebben az esetben Megrendelő a hazautazásáról saját költségén maga köteles gondoskodni és semmilyen kártérítésre nem jogosult.

A Megrendelő az Eseményen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja. Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Felek közötti jogviszony azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására. Ilyen esetben a Részvételi Díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

Joglemondás: A Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kár okozásból eredő igényét bírósági peres eljárásban érvényesíti a Szolgáltatóval szemben, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne. A Megrendelő lemond továbbá az igényérvényesítési jogáról, arra az esetre vonatkozóan amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás során testi sérülés vagy kár érné.

Amennyiben bármilyen további kérdése felmerülne az általunk szervezett eseményekkel kapcsolatban, állunk rendelkezésére.